Trang chủGiáo XứLịch Sử Giáo XứVề việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Ngày 25 tháng 10 năm 1878, Đức cha Phaolô Phanxicô Phước (Puginier) đã ra thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở và kêu gọi các con chiên giúp đỡ để hoàn thành công việc xây dựng ngôi nhà chung của Địa phận.

————————-

VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ THỜ KẺ SỞ

Giám-mục Bảo-lộc Phanchicô….

Vậy đã lâu thày ước ao làm nhà thờ rộng rãi nơi xứ nhà chung cho tiện làm các lễ phép mà có ý dâng kính Đức Bà khỏi tội tổ tông truyền. Nay đã khởi công được một năm cùng đã sắm sửa tài liệu được nhiều, độ cuối năm thì thày có ý làm phép hòn đá xây trước tiên tận dưới cùng nền. Công việc lớn lao tổn phí nhiều, thì xứ nhà chung chịu một mình không nổi, mà nhà chung đã gánh nhiều việc khác, dù có hộ vào, thì cũng có ngần. Vả lại nhà thờ này là nhà thờ chính trong địa phận, thường làm các lễ phép trọng ở đấy, như khi đấng Vítvồ truyền chức v. v., thì cả và địa phận cũng được thông công. Vì vậy các xứ, dù đã có nhà thờ riêng mặc lòng, cũng nên hộ vào việc này thì mới làm nổi được. Thày không có ý chỉ định mỗi một xứ phải giúp bao nhiêu, một có ý khuyên bảo con chiên ở khí rộng rãi tùy sức mình. Vậy đã làm thư này xin các ông tận tâm cắt nghĩa cho bổn đạo được hiểu công việc có ý làm cho sáng danh Đức Mẹ thì làm vậy; lại cắt nghĩa hai cách đã lập như sau này, để dẫn lối cho các kẻ sẵn lòng dâng của nhiều ít tùy sức.

Thứ 1. Là khuyên giáo trong các họ mà góp của ấy để giúp chung về mặt hàng xứ; song thày không muốn cho việc này ra dịp ép lòng ai, hay là cho một người nào phàn nàn, thì không cho phép bổ bán cách nào, chỉ khuyên giáo và bảo rõ mọi người được biết ai có lòng góp một hai quan hay là năm ba tiền chung làm một vuối hàng xứ thì tùy ý mình: mà ai góp chung bao nhiêu thì phải biên sổ kĩ càng từng họ; dịp tết thì sẽ đọc trong nhà thờ cho cả hàng xứ được nghe. Khi xong việc, thì cụ chính sẽ viết thư trình bản xứ mình giúp chung làm vậy là bao nhiêu.

Thứ 2. Bởi vì có kẻ khá hơn phần xác mà vừa sẵn lòng giúp riêng, vừa muốn thông công lời cầu nguyện, thì thày lại đã lập những điều sau này. Đã chia ra nhiều bậc cho tiện để dù kẻ không có phần dư dật bao nhiêu mặc lòng, thì còn được thông công việc lành này.

Điều thứ I. Khi làm nhà thờ xong rồi, thì mỗi một tháng bốn lần ngày thứ bảy cho đủ 15 năm sẽ làm một lễ nơi bàn thờ chính cầu nguyện chung cho những kẻ dâng của như sẽ chỉ sau này, từng bạc một.

Điều thứ II. Khi ngày thứ bảy hoặc ngăn trở cách nào không làm lễ ấy được thì sẽ làm dịch lên ngày khác tùy tiện.

Điều thứ III. Khi không làm được lễ ấy nơi bàn thờ chính, là bàn thờ Đức Bà, vì hoặc là phải sửa vân vân, thì sẽ làm bàn thờ tùy cũng theo ý đã chỉ.

Điều thứ IV. Sự làm lễ ấy thì không phải việc nhà chung, chỉ buộc vào nhà thờ mà thôi. Vì vậy nếu trong 15 năm đã chỉ định, hoặc chẳng may vì lẽ nào không còn làm lễ được trong nhà thờ ấy, thì nhà chung không làm lễ bù lại được kẻo thêm nặng quá. Có ý định trước làm vậy cho chắc hơn, song le thày tin thật không phải lo điều ấy làm chi.

Điều thứ V. Mỗi một năm một lần lễ các thánh đoạn thì sẽ làm một lễ mồ về bậc nhi cầu nguvện chung cho những kẻ đã công đức riêng từ ba mươi quan trở lên.

Điều thứ VI. Khi nhà thờ xong mà đã làm được các lễ phép ở đấy, thì kinh tối đoạn sẽ đọc một kinh Thiên Chúa một kinh Ave cầu nguyện cho những kẻ có công làm phúc trong nhà thờ ấy. Sẽ đọc kinh ấy đủ 15 năm.

Điều thứ VII. Ai dâng từ 50 quan trở lên cho đến 1000 quan thì sẽ khắc tên vào bia từng bậc, mà những bia ấy từ kẻ dâng 100 trở lên thì sẽ để trong nhà thờ, kẻ dâng nhiều thì sẽ để bia gần bàn thờ chính Đức Bà; còn bia những kẻ dâng từ 80 quan hay là 50 quan thì sẽ để trong nhà mặc áo có ý lưu truyền cho về sau được biết tên kẻ có công trong việc làm nhà thờ Đức Bà. Đây chia ra từng bậc những người giúp làm nhà thờ là thể nào.

Bậc nhất. Ai dâng một 1000 quan tiền thì kể là có công trọng hơn cả, mỗi một tháng bốn lần sẽ được thông công lễ bàn thờ như đã nói trên này.

Bậc nhì. Ai dâng 500 quan thì có công bậc nhì, mỗi một tháng ba lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v. v.

Bậc ba. Ai dâng 300 quan thì có công bậc ba, mỗi một tháng hai lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v. v.

Bậc tư. Ai dâng 200 quan thì cũng có công, mỗi một năm 18 lần, là hai tháng ba lần, sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc năm. Ai dâng một 100 quan thì cũng kể là có công, mỗi một tháng một lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc sáu. Ai dâng 80 quan thì mỗi một năm 10 lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc bảy. Ai dâng 50 quan thì mỗi một năm 7 lần sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung v.v.

Bậc tám. Ai dâng 30 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 5 lần v.v.

Bậc chín. Ai dâng 20 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 4 lần v.v.

Bậc mười. Ai dâng 10 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 2 lần v.v.

Bậc mười một. Ai dâng 5 quan thì sẽ được thông công lễ bàn thờ làm chung mỗi một năm 1 lần v.v.

Bậc mười hai. Ai dâng 3 quan trở xuống thì sẽ được thông công lời cầu nguyện hằng ngày mà thôi, cũng đủ 15 năm.

Ai sẵn lòng thông công về bậc nào đã kể trên này, thí dụ như về bậc kẻ dâng 100, mà hoặc không liệu được ngay trong một năm, thì cho nộp làm hai kì, là năm trước một nửa, còn một nửa sẽ nộp về năm sau thì cũng được.

Ai dâng của về bậc nào mà khi mình còn sống hoặc muốn nhường cho kẻ đã qua đời phần thông công các lễ cùng lời cầu nguyện đã chỉ định, còn hoặc khi mình chết trong vòng 15 năm ấy sẽ giữ phần thông công ấy cho mình, thì cũng được; song phải trình cho rành vì là sự can hệ.

Bảo-lộc Phanchicô Phước Vítvồ Ký.

Ninh Phú, ngày 25 tháng October 1878.

Việc cầu nguyện theo ý nói trong thư này thì nhà chung đã liệu xong, mà từ tháng Januariô 1898 đã hết hạn rồi.

Phêrô Maria Đông ký.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments