Trang chủSống ĐạoTính dục con người, bối cảnh, ý nghĩa và luân lý dưới...

Tính dục con người, bối cảnh, ý nghĩa và luân lý dưới quan điểm Công giáo

1. Giới thiệu

Tính dục của con người là một món quà từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta vô cùng và là Đấng đã tạo nên chúng ta theo hình ảnh và giống Ngài. Nhưng tính dục của con người không phải lúc nào cũng dễ dàng và đơn giản. Nó cũng liên quan đến những thách thức và trách nhiệm, cũng như các chuẩn mực và giá trị đạo đức hình thành nên cách chúng ta thể hiện và điều chỉnh nó. Làm thế nào chúng ta có thể suy nghĩ và hành động một cách có luân lý về tình dục con người từ góc độ Công giáo? Làm thế nào chúng ta có thể hiểu và đánh giá cao ý nghĩa cũng như giá trị của nó trong cuộc sống và trong các mối quan hệ của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể tuân theo kế hoạch và ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta và cho người khác trong lĩnh vực quan trọng này của cuộc sống con người? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những câu hỏi này và hơn thế nữa, dựa trên những lời dạy của Giáo hội và luật tự nhiên.

2. Tính dục và bối cảnh của con người

Tính dục của con người không phải là thứ tồn tại không có mục đích mà là một phần trong cuộc sống và trong các mối quan hệ của chúng ta. Nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như sinh học, tâm lý, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo… Những yếu tố này ảnh hưởng đến cách chúng ta hiểu, trải nghiệm và thể hiện giới tính của mình cũng như những gì chúng ta mong đợi và chấp nhận từ nó. Ví dụ, giới tính sinh học, hormone, gen và sức khỏe có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, hoạt động và sức hấp dẫn tính dục. Những đặc điểm tâm lý, cảm xúc, thái độ có thể ảnh hưởng đến bản sắc, cảm xúc và hành vi tính dục. Môi trường xã hội, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp có thể ảnh hưởng đến giáo dục, giao tiếp và chuẩn mực giới tính. Nền tảng văn hóa, truyền thống và phong tục có thể ảnh hưởng đến vai trò, biểu hiện và sự đa dạng về tính dục. Bối cảnh, sự kiện và phong trào lịch sử có thể ảnh hưởng đến nhận thức về quyền và bổn phận tính dục. Niềm tin, giáo lý và thực hành tôn giáo có thể ảnh hưởng đến đạo đức, luân lý, tâm linh và ngay cả ơn gọi của mỗi người. Vì vậy, tính dục con người không thể bị giản lược thành một chức năng sinh học đơn thuần hay một sở thích cá nhân, nhưng phải được coi như một thực tại phức tạp và năng động, bao gồm toàn bộ con người và các mối quan hệ của họ.

Từ góc nhìn Công giáo, tính dục con người luôn gắn liền với bối cảnh có ý nghĩa và mục đích, xuất phát từ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, có nam có nữ, và kêu gọi họ yêu thương và hiệp thông với Ngài và với nhau. Ngài cũng trao cho họ sứ mệnh sinh sôi nảy nở cũng như chăm sóc trái đất và các tạo vật trên đó. Do đó, tính dục của con người không chỉ là một thực tại tự nhiên và nhân bản, mà còn là một thực tại thiêng liêng. Đó là dấu hiệu và sự thể hiện tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, cũng như sự tham gia vào công việc sáng tạo và quan phòng của Ngài. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tình dục là một món quà tuyệt vời từ Thiên Chúa, cần được sống với niềm vui và trách nhiệm” (Amoris Laetitia, 151). Tài liệu này, cùng với các tài liệu huấn quyền khác như Humanae Vitae, Famamiris Consortio, và Thần học Thân xác, đưa ra một cái nhìn toàn diện và tích cực về tính dục con người trong bối cảnh hôn nhân và gia đình.

3. Tính dục và ý nghĩa

Tính dục con người, như một món quà của Thiên Chúa, có ý nghĩa và giá trị vượt xa các khía cạnh sinh học và chức năng của nó. Nó không chỉ là một cách tạo ra sự sống mới, mà còn là một cách truyền đạt và chia sẻ tình yêu, giữa cho và nhận, giữa khẳng định và tôn trọng căn tính và phẩm giá của một người, cũng như nâng cao và làm phong phú các mối quan hệ của một người. Tính dục không chỉ là một thực tế về thể chất và cảm xúc mà còn là một thực tế về tinh thần và đạo đức. Nó không chỉ là nguồn gốc của sự hài lòng mà còn là nguồn gốc của sự phát triển và thỏa mãn.

Từ quan điểm Công giáo, tính dục con người có ý nghĩa và có giá trị phản ánh kế hoạch và ý định của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có tính dục, có khả năng yêu thương và hiệp thông. Ngài cũng tạo dựng họ có tự do và có trách nhiệm, có khả năng phân định và lựa chọn. Ngài cũng tạo ra họ có lý trí và đạo đức, có khả năng nhận biết và làm theo ý muốn của Ngài. Do đó, tính dục của con người không chỉ là một món quà mà còn là một nhiệm vụ và một lời mời gọi. Nó không chỉ là một thực tại tự nhiên và nhân bản, mà còn là một thực tại siêu nhiên và thiêng liêng. Nó không chỉ là dấu chỉ và biểu hiện của tình yêu, mà còn là con đường và phương tiện nên thánh. Như Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói: “Sự khiết tịnh là việc hòa nhập thành công tính dục trong nhân vị, và qua đó, là sự thống nhất nội tâm của con người là thực tại vừa thể xác, vừa tinh thần (GLCG). , 2337). Như vậy, ơn gọi khiết tịnh là lời mời gọi hội nhập tính dục vào con người và nhờ đó đạt được sự hiệp nhất nội tâm, cũng như lời kêu gọi yêu thương theo hình ảnh Thiên Chúa, Đấng là chính tình yêu.” Tài liệu này, cùng với các tài liệu giáo lý khác như Học thuyết Xã hội của Giáo hội và Youcat, đưa ra một lời giải thích rõ ràng và mạch lạc về ý nghĩa và giá trị của tính dục con người dưới ánh sáng đức tin và lý trí.

4. Tính dục và luân lý

Tính dục của con người, như một hồng ân và một nhiệm vụ, có một chiều kích luân lý đòi hỏi sự đánh giá và hướng dẫn về mặt đạo đức. Đó không phải là một thực tế trung lập hay thờ ơ, mà là một thực tế tốt đẹp và cao quý. Nó không phải là một thực tế chủ quan hay tùy tiện, mà là một thực tế khách quan và quy phạm. Nó không phải là một thực tại tương đối hay ngẫu nhiên, mà là một thực tại tuyệt đối và phổ quát. Vì vậy, tính dục của con người không phải là vấn đề thờ ơ mà là vấn đề quan trọng. Đó không phải là vấn đề sở thích mà là vấn đề nguyên tắc. Đó không phải là vấn đề quan điểm, mà là sự thật.

Từ quan điểm Công giáo, tính dục con người có chiều kích luân lý dựa trên luật tự nhiên và luật thiêng liêng. Luật tự nhiên là sự thể hiện hợp lý trật tự luân lý mà Thiên Chúa đã viết trong bản chất con người và có thể được lý trí con người khám phá. Luật Thiên Chúa là sự bày tỏ mặc khải về trật tự luân lý mà Thiên Chúa đã truyền đạt cho con người qua Kinh Thánh và Giáo Hội và điều đó có thể học được bằng đức tin. Cả luật tự nhiên lẫn luật Thiên Chúa đều cung cấp những nguyên tắc và quy tắc hướng dẫn tính dục con người theo ý nghĩa và mục đích của nó, cũng như những tiêu chuẩn để phán xét tính dục con người theo sự tốt lành và luân lý của nó. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: Các chuẩn mực luân lý liên quan đến con người và tính dục con người không phải là những áp đặt tùy tiện hay những trở ngại cho hạnh phúc, mà là sự thể hiện kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng biết điều gì là tốt cho các thụ tạo của Ngài (Veritatis Splendor, 50). Tài liệu này, cùng với các tài liệu luân lý khác như tuyên bố về một số vấn đề liên quan đến đạo đức tình dục và Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, đưa ra một khuôn khổ vững chắc và đáng tin cậy để đưa ra các quyết định và phán đoán đạo đức về tình dục con người phù hợp với luật tự nhiên và luật Thiên chúa.

5. Phần kết luận

Tính dục của con người là một món quà, một nhiệm vụ và một lời mời gọi từ Thiên Chúa, liên quan đến toàn bộ con người và các mối quan hệ của họ. Đó là một thực tại phức tạp và năng động, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và có ý nghĩa cũng như giá trị vượt xa các khía cạnh sinh học và chức năng của nó. Đó cũng là một thực tại luân lý đòi hỏi sự đánh giá và hướng dẫn về mặt đạo đức dựa trên luật tự nhiên và luật thiêng liêng. Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá cách suy nghĩ và hành động một cách đạo đức về tính dục con người từ góc độ Công giáo, dựa trên những lời dạy của Giáo hội và luật tự nhiên. Hy vọng bài viết này sẽ giúp chúng ta đánh giá cao và tôn trọng vẻ đẹp và phẩm giá của tính dục con người, cũng như sống và thực hành nó một cách hài hòa với kế hoạch và ý muốn của Thiên Chúa dành cho bạn và cho người khác.

Lm. Joe Nguyen

Nguồn: TGP Hà Nội

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments